Places
Shinjuku,
22/10
20:00 to 00:00
27/10
21:00 to 05:00
28/10
16:00 to 22:00
31/10
19:00 to 00:00
Shinjuku,
Osaka,
Osaka,
Shinjuku,
Shinjuku,
2-2-10, Shinkiba, Koto-Ku,
Tokyo,
Japan