Places
Shinjuku,
19/01
21:00 to 05:00
21/01
20:00 to 23:00
Shinjuku,
Osaka,
19/01
22:00 to 05:00
Osaka,
Shinjuku,
Shinjuku,
2-2-10, Shinkiba, Koto-Ku,
Tokyo,
Japan