Places
Shinjuku,
26/05
22:00 to 05:00
28/05
20:00 to 00:00
Shinjuku,
Osaka,
26/05
21:00 to 05:00
Osaka,
Shinjuku,
Shinjuku,
2-2-10, Shinkiba, Koto-Ku,
Tokyo,
Japan