Places
Shinjuku,
24/11
22:00 to 05:00
Shinjuku,
Osaka,
25/11
21:00 to 05:00
Osaka,
Shinjuku,
Shinjuku,
2-2-10, Shinkiba, Koto-Ku,
Tokyo,
Japan