Places
Shinjuku,
23/02
21:00 to 05:00
24/02
21:00 to 05:00
25/02
16:00 to 22:00
26/02
20:00 to 00:00
28/02
19:00 to 00:00
Shinjuku,
Osaka,
24/02
21:00 to 05:00
Osaka,
Shinjuku,
Shinjuku,
2-2-10, Shinkiba, Koto-Ku,
Tokyo,
Japan