Places
Shinjuku,
20/08
20:00 to 23:00
21/08
20:00 to 00:00
Shinjuku,
Osaka,
18/08
22:00 to 05:00
25/08
21:00 to 05:00
Osaka,
Shinjuku,
Shinjuku,
2-2-10, Shinkiba, Koto-Ku,
Tokyo,
Japan