Places
Shinjuku,
23/09
20:00 to 05:00
24/09
16:00 to 22:00
Shinjuku,
Osaka,
Osaka,
Shinjuku,
Shinjuku,
2-2-10, Shinkiba, Koto-Ku,
Tokyo,
Japan